Skip to main content
This site and some of it's functionality will not work on Internet Explorer. Please use a more modern browser.

Language Disclaimer

Full disclaimer

The Toll Roads website is being translated through “machine translation” which means that it is translated instantly upon request by a computer program. Pages on this site are being translated by software from Google translation services rather than by human translators.

“Machine translation” is imperfect. It is intended to provide a basic understanding of the TheTollRoads.com page content, but the translation is literal and may misrepresent names and idiomatic expressions.

The Toll Roads is using this “machine translation” because it is the most affordable and practical way to offer translated pages. Machine translation also eliminates delays in having text manually translated. With machine translation, new or revised text is translated immediately on request.

No automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Text that includes jargon common to an industry, such as train and subway station names, may not be translated accurately. It may render idiomatic phrases oddly, and will not translate words within images, PDF files or some interactive database files such as schedules, station names or ticket-purchase programs.

We welcome all comments on this program. Send us an email.

Completa Exención de responsabilidades

The Toll Roads está siendo traducida a través de “traducción por máquina” lo que significa que es traducida instantáneamente una vez que haya sido solicitada por un programa computacional. Las páginas de este sitio están siendo traducidas por un software de servicios de traducción de Google en vez de traductores humanos.

La “traducción por máquina” es imperfecta. Pretende proveer una comprensión básica del contenido de la página TheTollRoads.com, pero la traducción es literal y puede alterar nombres y expresiones idiomáticas.

The Toll Roads está utilizando esta “traducción por máquina” porque es la manera más económicamente accesible y práctica de ofrecer páginas traducidas. La traducción por máquina también elimina las demoras de tener un texto manualmente traducido. Con la traducción por máquina, los textos nuevos o revisados son traducidos inmediatamente al solicitarlo.

Ninguna traducción automatizada es perfecta ni tampoco pretende reemplazar a traductores humanos. Los textos que incluyen jergas comunes a una industria, tales como los nombres de estaciones de trenes y subterráneos, no pueden ser traducidos con precisión. Puede alterar frases idiomáticas de manera extraña, y no traduce palabras dentro de imágenes, archivos PDF ni algunos archivos interactivos de base de datos tales como horarios, nombres de estaciones o programas para la compra de boletos.

Estamos abiertos a recibir todos los comentarios sobre este programa. Por favor haga clic aquí para enviarnos un correo electrónico.

翻譯服務的使用說明

The Toll Roads 網站是由“機器翻譯” 完成﹐意味翻譯版本是應要求以電腦程式提供及時翻譯。本頁的
翻譯內容並非是由專業翻譯人員負責﹐而是由Google翻譯軟件服務提供。

“機器翻譯”的內容會有瑕疵。此服務僅為提供TheTollRoads.com網頁內容的基本瞭解而設﹐內容皆以字面意思翻譯﹐可能會有誤述名稱和慣用語句措辭。

正因為 “機器翻譯” 可以即實惠又實用﹐所有The Toll Roads才採用它翻譯網頁內容。機器翻譯也可以
排除人手操作輸入翻譯的延誤。機器翻譯可以立即翻譯所需的消息或修正的內容。

任何一個自動翻譯皆非完美﹐也不可能替代專業翻譯人員。對於某行業的普通術語﹐例如列車和地鐵站名稱就未必可以正確地提供翻譯。此類翻譯會選用奇怪的慣用語句﹐而且並不會針對下述 內容進行翻譯: 圖片中的文字﹑PDF文件或某些有互動功能的數據資料﹐例
如時間表﹑站名或售票機器。

針對這個翻譯服務﹐我們歡迎聽取你的意見。請按以電郵方式聯絡我們。

완전 면책 조항

The Toll Roads 웹사이트는“기계 번역(Machine Translation)”을 통해 번역되며, 이는 컴퓨터 프로그램을 이용하여 요청 즉시 번역함을 의미합니다. 본 웹사이트의 페이지들은 번역자가 직접 번역하는 것이 아니라 구글(Google) 번역 서비스의 소프트웨어를 이용하여 번역됩니다.

“기계 번역”은 불완전합니다. 이는 TheTollRoads.com 페이지의 내용을 기본적으로 이해하는데 도움을 주도록 제공되나, 번역이 문자 그대로 번역되어 이름과 관용 표현 등이 잘못 번역될 수 있습니다.

The Toll Roads이 이러한“기계 번역”을 이용하는 것은 번역된 페이지를 제공하는데 가장 비용이 저렴하고 실용적인 방법 때문입니다. 기계 번역은 또한 텍스트를 번역자가 직접 번역하는데 걸리는 시간 지연이 없습니다. 기계 번역을 이용하면 새로운 텍스트 또는 수정된 텍스트가 요청 즉시 번역됩니다.

자동 번역은 완벽하지 않으며 번역자를 대신하려는 것도 아닙니다. 기차역이나 지하철역 이름 등 업계 전문 용어가 포함된 텍스트는 부정확하게 번역될 수 있습니다. 관용구는 기이하게 번역되며 일정표, 역명 또는 티켓 구매 프로그램과 같은 그림, PDF 파일 또는 일부 상호작용 데이터베이스 안의 말들은 번역되지 않습니다.

본사는 본 프로그램에 대한 모든 의견을 환영합니다. 여기를 클릭하여 이메일을 발송해 주시기 바랍니다.

Khước từ Trách nhiệm

Trang mạng The Toll Roads hiện được thông dịch bằng“máy” có nghĩa là được dịch tức thì khi được yêu cầu bởi một chương trình điện toán. Những trang của địa điểm này hiện được dịch bởi phần mềm từ dịch vụ thông dịch của Google chứ không phải bởi các thông dịch viên.

“Máy Dịch” không hoàn hảo. Nó chỉ có chủ ý cung cấp sự hiểu biết căn bản của nội dung của trang TheTollRoads.com, nhưng trang đã được dịch từng chữ và có thể bị dịch sai về những tên và thành ngữ.

The Toll Roads hiện sử dụng“máy dịch” này vì đó là phương cách tiết kiệm và thực tế nhất để cung ứng những trang đã dịch. Máy dịch cũng loại bỏ những trì hoãn của việc dịch bằng tay. Với máy dịch, bài mới hoặc được sửa đổi được dịch ngay lập tức theo yêu cầu.

Không có chương trình thông dịch nào hoàn hảo và nó cũng không chủ ý thay thế con người. Bài có tiếng lóng của một kỹ nghệ, như tên của các toa xe và trạm xe điện ngầm có thể sẽ không được dịch chính xác. Nó có thể làm cho những câu thành ngữ trở nên kỳ cục, và sẽ không dịch những từ ngữ lồng trong những ảnh, hồ sơ PDF hoặc một số dữ liệu tương tác như thời khóa biểu, tên các trạm hoặc các chương trình mua vé.

Chúng tôi mong đợi tất cả những góp ý về chương trình này. Xin nhấp vào đây để gửi điện thư cho chúng tôi.

Ganap na Pagtatwa

Ang The Toll Roads website ay isinasalin sa pamamagitan ng pagsasalin ng makina (“machine translation”) na ang ibig sabihin nito ay kaagad isinasalin sa kahilingan ng isang computer program. Ang mga pahina sa site na ito ay isinasalin ng software mula sa serbisyo ng pagsasalin ng Google sa halip na mga tao na tagapagsalin.

Ang pagsasaling ng makina (“machine translation”) ay hindi perpekto. Ito ay naglalayong magbigay ng batayan sa pag-unawa sa nilalaman ng pahina ng TheTollRoads.com, ngunit ang pagsasalin ay literal at maaaring magmali ng mga pangalan at pahayag na idyomatika.

Ang The Toll Roads ay gumagamit ng pagsasalin ng makina (“machine translation”) na ito sa dahilang ito ang pinaka-makakaya at pinaka-praktikal na paraan upang magkaloob ng mga pahinang isinalin. Inaalis din ng pagsasalin ng makina ang mga pagkabalam kung isasalin ng mga tao ang mga teksto. Sa pagsasalin ng makina, ang bago o binagong teksto ay kaagad nasasalin kapag hiniling.

Walang automatiko (automated) na pagsasalin ang perpekto o maging ito man ay naglalayon na palitan ang mga tao na tagapagsalin. Ang teksto na kinabibilangan ng bokabularyo o idiyoma (jargon) na karaniwan sa isang industriya, gaya ng mga pangalan ng istasyon ng tren at subway, ay maaaring hindi maisasalin nang tama. Maaaring ito ay magbigay ng kakaibang mga pariralang idiyomatiko, at hindi nagsasalin ng mga salita sa loob ng mga imahe, PDF files o ilang interactive database files gaya ng iskedyul, mga pangalan ng istasyon o mga programa sa pagbili ng tiket.

Malugod naming tatanggapin ang lahat ng puna sa programang ito. Mangyari lamang na i-klik ito para magpadala sa amin ng email.